UŞAK ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE BÜTÜNLEŞİK KALİTE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

Birim kalite komisyonun görev ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Birim kalite komisyonu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Üniversitenin kalite güvence sisteminin Birimdeki işleyişinden sorumlu olup Birimdeki tüm kalite faaliyetlerini içeren bütünleşik kalite çalışmalarını yürütmek,

b) Üniversite Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenen ve önerilen çalışmaları, belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek, birim faaliyetlerinin uygulanmasını gözetmek ve bu uygulamaların sonuçlarını Üniversite Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmek üzere raporlamak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Üniversite Kalite Koordinatörlüğü ve Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek, bu yönde birimde yapılması gereken çalışmaları gerçekleştirmek,

ç) Birimin eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapmak ve önerilerini Birim Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Her yıl Ocak-Şubat aylarında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanması istenen “Üniversite İzleme Kriterleri” ile ilgili birimlerden istenecek bilgi ve belgeleri hazırlamak,

e) Her mali yıl sonunda gerçekleştirilecek olan “Üniversite Öz Değerlendirme Toplantılarına” ilişkin birime ait raporu hazırlamak ve Kurum Kalite Yönetim sistemine yüklemek,

f) Kalite Koordinatörlüğü tarafından her yıl Ocak-Mart ayları arasında hazırlanacak olan Kurum İç Değerlendirme Raporuna (KİDR) esas olacak şekilde birimden istenecek bilgi ve belge taleplerini karşılamak,

g) Birim Stratejik hedeflerine yönelik performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile kurum ve birim stratejik hedeflerinin uyumlaştırılmasını sağlamak.