UŞAK ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE BÜTÜNLEŞİK KALİTE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

 

Kalite koordinatörlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Koordinatörlüğün görevleri şunlardır:

a) İç Değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak ve Senato tarafından onaylanmak üzere Komisyona göndermek, onaylanan Kurum İç Değerlendirme Raporunu Kalite Koordinatörlüğünün internet sayfasında kamuoyuyla paylaşmak,

b) Dış değerlendirme sürecine gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

c) Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin akreditasyonuna yönelik çalışmalara gerekli desteği vermek.

ç) Her yıl Ocak-Şubat aylarında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanması istenen “Üniversite İzleme Kriterleri” ile ilgili gerektiğinde birimlerden bilgi ve belge isteyerek Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilmesini sağlamak,

d) Her mali yıl sonunda gerçekleştirilecek olan “Üniversite Öz Değerlendirme Toplantılarını” organize etmek, sonuçlarını raporlaştırmak, sonuçları akademik birimlerle ve kamuoyu ile paylaşmak.

e) Her yıl düzenli olarak yapılması öngörülen Değerlendirme ve İzleme Ziyaretlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek, ziyaret ekiplerini oluşturmak, ziyaret programını yapmak ve ziyaret sonuçlarından elde edilen raporu Komisyona göndermek.

f) Kalite Koordinatörlüğünün görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

g) İç ve dış paydaşların beklenti ve geri bildirimlerinin izlenmesinde akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezun memnuniyet anketlerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi ve raporlanmasını sağlamak,

ğ) Üniversite Stratejik Planının hazırlanması ve Üniversite Risk Değerlendirme Raporlarının oluşturulması sürecine destek vermek,

 

h) Koordinatörlük, gerekli görmesi halinde “alt çalışma grupları” oluşturmak. Alt çalışma gruplarının kimlerden ve hangi sayıda oluşturulacağı ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar koordinatörlük tarafından belirlemek.