Eğitim-Öğretimin Kalitesi

 • Yabancı dil hazırlık öğretimini yaygınlaştırılması
 • Uygulamalı öğretimin yaygınlaştırılması
 • Öğrenci ve personelin uluslararası değişim programlarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması
 • Eğitim-öğretimde bilgi ve teknolojik kaynaklardan daha etkin yararlanılması
 • Üniversitenin akademik ve idari norm kadro çalışmasının tamamlanması
 • Büro yönetiminde bilgi teknolojileri kullanımının geliştirilmesi
 • Öğrencilerin barınma (yurt) olanaklarının arttırılması
 • Mezunlar derneğinin daha etkin çalışmasının sağlanması
 • Öğrenci ve Personelin kullanımı için yeni sosyal alanların oluşturulması
 • Laboratuvarların akreditasyonun sağlanması
 • Eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası yeterlilikler doğrultusunda güncellenmesi
 • Lisansüstü öğretimin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi
 • Eğitim-öğretim altyapısının geliştirilmesi
 • Engelli bireyler için gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Akademik ve idari personelin eğitimi ve gelişimi için kurumun verdiği desteğin artırılması
 • Üniversite çalışanları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi
 • Üniversitede uygulanan kurallar, kararlar ve sonuçlar hakkında bilgiye erişimin daha kolaylaştırılması
 • Öğrenci ve personelin kuruma yönelik tutumunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • İş akış ve süreçlerinin etkin hale getirilmesi
 • Fiziki yapılaşmanın, çevre düzenlemesinin ve altyapının geliştirilmesi

Ulusal ve Uluslararası Tanınırlık ve Tercih Edilirlik

 • Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırılması ve imajının geliştirilmesi
 • Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler ve araştırma kurumları ile işbirliğinin geliştirilmesi
 • Öğrenci kulüplerinin ulusal ve uluslararası etkinliklerinin geliştirilmesi
 • Üniversitemizin başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmesinin özendirilmesi
 • Üniversitemizin öğretim programları, faaliyet alanları ve başarılarının duyurulması ve tanıtılmasının sağlanması
 • Sunulan hizmetlerin, yürütülen çalışmaların duyurulması ve tanıtılması

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

 • Araştırma ve uygulama merkezlerinin etkinliğinin arttırılması
 • Öğretim elemanlarının araştırma potansiyelinin geliştirilmesi
 • Disiplinler arası araştırma ortamının yaratılması ve desteklenmesi
 • Plan dönemi sonuna kadar her yıl proje ve yayın sayısının yükseltilmesi
 • Araştırma projelerinin sayısının arttırılması
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklere katılım oranının arttırılması
 • Üniversitenin düzenlediği bilimsel toplantıların sayısının arttırılması

Toplumla İlişkiler ve Toplumsal Katkı

 • Yapılan yayınların ve araştırma projelerinin sayısı, niteliği ve toplumsal faydasının artırılması
 • Toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi
 • Üniversitenin düzenlediği kültürel, sanatsal, sosyal ve bilimsel faaliyetlere toplumun etkin katılımının sağlanması