ÖNCELİKLİ ALANLARIMIZ

 

Uşak Üniversitesi olarak, üniversitelerin ülkenin lokomotifi olması gerektiği inancı ile, tüm iç ve dış paydaşlarımızla beraber “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında deri, tekstil ve seramik alanlarında katma değer sağlayan projelerle şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında önder bir dünya üniversitesi olmayı amaçlamaktayız.

Bu gerçekten hareketle, eğitim ve araştırmada nitelik ve nicelik olarak dünya standartlarını yakalamayı hedefleyen Uşak Üniversitesi, belirlediği ihtisaslaşma alanlarında nitelikli insan gücü yetiştiren ve bulunduğu yöreye ve topluma katkı sağlayan modern bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir.

Uşak Üniversitesi, deri, tekstil ve seramik sektörlerinde Küresel bir marka olabilme hedefine ise çoklu katılım ve ortak akıl ile belirlediği stratejik plan ve vizyon çerçevesinde emin adımlarla ilerlemektedir. Deri, tekstil ve seramik sektörlerinde pilot İhtisaslaşma üniversitesi olmak, marka üretmede geleceğin tasarım ve teknolojisine yön vermeyi ve liderlerinin yetişmesine katkıda bulunmayı beraberinde getirecektir. Bu ancak değişimin bir parçası olmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda değişime tüm organlarıyla katalizör olarak katkı sağlama çabası içinde olan üniversitemiz, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, vizyon oluşturan ve belirlediği sektörel alanlarda konularına hakim mezunlar yetiştirmektedir. Kurumumuzun bu yoldaki başarısı, kaynaklarını etkin ve yetkin olarak kullanan bir yönetim anlayışına sahip olması ve öğrencileri, akademisyenleri, idari personeli ve mezunlarının buna gönül vermeleri ile gerçekleşecektir.

Bilgi çağı üniversitelerde bir paradigma değişimini gündeme getirmiştir. Eskiden sadece bilgi üretmesi beklenen üniversitelerden artık ürettiği bilgiyi etkin bir şekilde kullanması ve yeni üretimler için kaynak oluşturması beklenmektedir. Büyük ölçekli araştırma yapmak isteyen üniversiteler farklı finansman seçeneklerini değerlendirmeye çalışmaktadır. Araştırma ve öğretim yuvası olarak görülen üniversiteler, artık bilim ve teknoloji temelli ticari etkinliklerin kuluçka merkezi olarak görülmektedir. Üniversiteler son yıllarda endüstriyel ve diğer araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde proje üretme arayışındadır. “3. Nesil Üniversiteler” olarak adlandırılan bu durum analizi karşısında üniversiteler, ciddi önlemler almak ve bu değişime ayak uydurmak, değişimden de öte girişimci üniversiteyi oluşturmak zorundadırlar. Bu değişim doğrultusunda; Üniversitemizde iç ve dış AR-GE kaynaklarından yararlanma düzeyimizi yükseltmek, inovasyon ve ürün odaklı AR-GE çalışmaları yapmak, bilimsel üretimde yalnızca sayısal değil niteliksel olarak da üst düzey verimliliğe ulaşmak, bilimsel üretimin üniversite-sanayi işbirliğine dönüşmesini sağlamak, bunların sonucunda da ulusal ve uluslararası bilimsel ve sınai platformlarda tanınırlığımızı arttırmak amaçlarıyla, araştırma alt yapımızın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Deri, tekstil ve seramik sektörlerinde Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tıp alanlarını kapsayan lisans ve lisanüstü programları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Teknoparkı, Teknoloji Transfer Ofisi, Merkez Laboratuvarı ve 700’e varan öğretim elemanı ile Üniversitemiz AR-GE potansiyeli ve üniversite-sanayi işbirliği konusunda model olan Türkiye’nin öncü üniversiteleri arasında yer almaktadır.

 

  • Üniversitenin program kapsamındaki amacı yürütülecek araştırma ve düzenlemeler ile deri, tekstil ve seramik sektörlerinde kalite, verim işçi ve işveren memnuniyetini artırmaktır. Bu yolla ülke ekonomisi ve istihdam sorununun çözülmesine katkı sağlamaktır.
  • Deri, tekstil ve seramik sektörlerinde Uşak’ın potansiyeli ve bu sektörlerin atılım yapabilmesi için gerekli hammadde, malzeme ve eleman ihtiyaçları belirlenecek ve bu ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yürütülecektir. Bu çalışmalar ile eğitimli insan ihtiyacı karşılanacak, malzeme ve ham madde kalitesi artırılarak kalite ve verim yükseltilmiş olacaktır.
  • Programın paydaşları, Uşak Üniversitesi’nin Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tıp Fakültelerinin ilgili birim ve öğretim üyeleri, Uşak Sanayi ve Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, işveren ve işçileri temsil yetkisine sahip diğer paydaşlar olacaktır.
  • Yürütülecek faaliyetler: Eleman ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyacı karşılamak için lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının oluşturulması, sempozyum, kongre ve konferansların düzenlenmesi, seramik, deri ve tekstilde kullanılan malzeme kalitesinin artırılması, yeni tekstil boyalarının geliştirilmesi veya sentezi için bilimsel çalışmaların yürütülmesi şeklinde sıralanabilir. Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesinde deri ve özellikli tekstil ürünlerinin kullanımını teşvik edecek moda ve tasarım çalışmaları planlanacak, yine Güzel Sanatlar Fakültesinde geleneksel Türk çini ve seramik sanatının geliştirilmesi yanında yeni motif ve modellerin oluşturulması mümkün olacaktır. Deri, tekstil ve seramik sektörlerinde çalışanların iş yeri çalışma standartlarının iş güvenliği ve işçi sağlığı bakımından değerlendirilmesi, sektör çalışanlarının meslek hastalıkları yönünden incelenmesi planlanmıştır. Alan çalışmaları yürütülürken belirlenecek ihtiyaçlara göre yeni faaliyet alanları oluşturulacaktır.
  • Faaliyetlerin yürütülmesinde kısa vadede; Mevcut üretimde kalite ve verimi olumsuz etkileyen eksikler, yanlışlar ve ihtiyaçlar belirlenecektir. Kısa vadede çözülebilecek problemler giderilecektir. Problemlerin çözümü için plan, proje ve bilimsel çalışmalar tasarlanacaktır.

 

Orta vadede; Programa alınan plan, proje ve bilimsel çalışmalar yürütülecektir.

Uzun vadede; Yapılan araştırma ve değerlendirmelere göre ham madde temin ve hazırlanması, imalatın tasarımı ve üretim aşamalarında düzenlemeler uygulamaya konulacaktır. Kalite ve verimlilik çalışmaları yapılacaktır. Uzun süre alan veya yeniden tasarlanan, daha önceki çalışmaların sonucunda ortaya çıkan konularda araştırmalar sürdürülecektir.

Mesleki uygulamalarla ilgili sürekli hizmet içi eğitim programları ve uygulama kılavuzları oluşturulacak ve kullanıma sunulacaktır.

 

  • Program tamamlandığında üniversitenin mühendislik, güzel sanatlar ve tıp alanında deri, tekstil ve seramik konularında yüksek lisans, doktora ve özgün sektörel bilimsel çalışmalarla öne çıkan bir akademik kadro oluşacaktır. Bu kadro sektöre sürekli nitelikli eleman yetiştirirken konu ile ilgili bilimsel öncülük yapacaktır. Danışmanlık, değerlendirme ve denetim hizmetleri verecektir

 

Ülke ekonomisi ve refahına katma değer sağlamak amacıyla deri, tekstil ve seramik sektörel alanlarında üniversitemizin fikir, proje, ürün ve teknoloji üretme konusundaki arayışları, çalışmaları ve işbirlikleri kesintisiz devam edecektir.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU