Kalite İlkelerimiz

Üniversitemiz kalite ilkeleri şu şekilde benimsenmektedir:

Kalite nitelik anlamına gelmektedir. Niteliğin, kurumlar tarafından önceden belirlenmiş, nicel ve/veya nitel yöntemlerle ölçülebilir göstergeleri bulunmaktadır

Göstergeler; beş ana boyut temel alınmak üzere (Yönetişim, Ar-Ge, Eğitim ve Öğretim, Topluma Hizmet ve Uluslararasılaşma) üniversite politikalarına ve üniversitede yer alan akademik birimlerin politikalarına göre oluşmaktadır.

Üniversite ve akademik birimler kendi stratejilerinde Amaç > Hedef > Strateji > Performans Göstergesi tanımlar.

Her birim, eleştirel bir yazımla kendi durumlarını analiz eder ve analiz neticesinde ulaşılabilir amaç, hedef ve eylemleri tanımlar.

Üniversite ve akademik birimlerinin oluşturmuş oldukları göstergeler, birim içerisindeki akademisyenlere sunulan imkanlar da göz önüne alınarak belirlenir.

Üniversitemiz kalite birimi, akademik birimlerde üst-orta düzey yöneticiler ve alt kademede çalışanlarla görüşmeler yaparak kalite, kalitenin artırılması ve yaygınlaştırılması konusunda görüşmeler gerçekleştirir ve gerektiğinde danışmanlık sağlar.

Birimlerin hazırlamış olduğu dökümantasyonlar bir veri tabanında tutulur. Önceden belirlenen zamanlarda gerçekleştirilecek olan kontroller neticesinde tespit edilen sorunlara ilişkin gerekli önlem önerilileri sunulur.

Kalite tasarımı, gelişimi ve ilanı süreçlerindeki en önemli dört ilke bilgiye kolay ulaşım, katılım odaklılık, hesap verebilirlik ve şeffaflıktır. Eğitim kurumları, niteliğin artırılmasında bu yaklaşımları benimsemektedir.