UŞAK ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE BÜTÜNLEŞİK KALİTE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

 

Kalite Komisyonun Görevleri MADDE 7 

(1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) Kalite Koodinatörlüğü tarafından hazılanan İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yılık kurumsal değerlendirme raporuna son şeklini vererek Senatoya sunmak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.